ساختار همایش

 دبیران علمی

دكتر عليرضا رمضاني /  دكتر فاطمه صنيع جهرمي


اخبــاربرگزار کنندگان کنگره


حامیان کنگره